De besleine spegel

De besleine spegel
Auteur:
Schurer Fedde
ISBN:
9789089541901
ISBN10:
908954190X
Reeks:
Nije bibliotheek
Taal:
Russisch
Bindwijze:
Paperback
Publicatiedatum:
20100415
Publicatiestatus:
Not available
Geillustreerd:
Nee
Pagina's:
232 pagina's

Waar te koop:


Bol.com
8 days (€ 0,00)
€ 12,00

Extra informatie

De besleine spegel image
De besleine spegel image

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor 'De besleine spegel'.

Wil je een review schrijven voor dit boek?

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Verslagen

Er zijn nog geen verslagen voor 'De besleine spegel'.


Wil je een verslag toevoegen aan dit boek

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Tekst op de achterzijde

Yn dit boek fertelt Fedde Schurer op meinimmende wize oer syn eigen libben. Ferfrissele mei it persoanlike elemint jout it ek in stik sosjale en kulturele skiednis, dat de skriuwer fûl meibelibbe hat as dichter en skoalmaster, as sjoernalist en yn ’e polityk. Twaris hat er it middelpunt fan gâns opskuor west: yn de ‘Lemster skoalkwestje’ fan 1930 en mei ‘Kneppelfreed’ yn 1951. Mar der is folle mear: syn ûnderskate redakteurskippen, de fersen en de psalmberimings, syn toanielstik Simson, syn protest tsjin it mandemint fan de bisskoppen yn 1954. De besleine spegel waard postúm publisearre yn 1969. Yn itselde jier kaam in Nederlânske oersetting út troch J.H. Brouwer. It is ek no noch in weardefol dokumint fan en oer ien fan de grutte figueren út de eigentiidske Fryske skiednis, oer wa’t yn 2010 in biografy ferskynde fan Johanneke Liemburg.
Dizze tredde printing is de werútjefte fan de twadde printing út 1998. It neiwurd is fan T. Steenmeijer-Wielenga.


Gerelateerde boeken

De besleine spegel
9789060665015 | 9060665015 | Fedde Schurer

Spegels
in toanielstuk yn twa dielen
9789073500730 | 9073500737 | Frenkel Frank D. | Druk: 1

IT LEKKEN OER DE SPEGEL
9789033010736 | 9033010739 | Ploeg ter | Druk: 1

Spegel, spegel på väggen där
9788711763582 | Lotta Lofgren Martenson

Bisleine spegel
9789022600504 | 9022600505 | Schurer | Druk: 1

Hedendomen i historiens spegel
Bilder av det förkristna Norden
9789187675249 | 9187675242 | Kristina Jennbert,Kristina Jennbert,Anders Andrén,Catharina Raudvere,Anders Andrén

Yngling i spegel
9788726080940 | Erik Asklund
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Algemene informatie

Titel:
De besleine spegel
ISBN:
9789089541901
ISBN-10:
908954190X
Auteur:
Schurer Fedde

We gebruiken partnerprogramma's van Bol.com en anderen om te verdienen aan bestellingen.