Utopia

Utopia
Auteur:
More T.
Vertaler:
Brouwe P.W.
ISBN:
9789071560033
ISBN10:
9071560031
Uitgever:
ELF
Taal:
Russisch
Bindwijze:
Paperback
Publicatiestatus:
Not available
Druk:
2
Geillustreerd:
Ja
Pagina's:
175 pagina's

Waar te koop:


Bol.com
Utopia
T. More
8 days (€ 0,00)
€ 36,55

Extra informatie

Utopia image
Utopia image

Reviews

Er zijn nog geen reviews voor 'Utopia'.

Wil je een review schrijven voor dit boek?

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Verslagen

Er zijn nog geen verslagen voor 'Utopia'.


Wil je een verslag toevoegen aan dit boek

:
:
(Nooit getoond op site):

:
:

Tekst op de achterzijde

De Utopia jout hope op in bettere wrâld. It boek bestiet út twa parten. Yn it earste part sketst More allegear misstannen, dy’t ús tsjintwurdich ek net hielendal ûnbekend binne: woekerferkeap fan produkten, misbrûk fan minsken, ymmorele spekulaasje, selsferriking, mar ek berne-arbeid, wat yn Europa fierhinne útballe is mar oars op ‘e wrâld noch rûnom foarkomt. De elite dy’t ferantwurdlik is foar it belied is foaral dwaande mei selsferriking en bekroadet him net om de sosjale ferhâldingen. Fjouwer ieuwen letter sil Marx itselde sizze.

Yn it twadde part sketst Thomas More in bettere wrâld. De wurkdei bestiet út 5 oeren, dat minsken tiid oer ha om harsels te ûntwikkeljen. Der binne ek goede mooglikheden om te reizgjen, fan baan te wikseljen en te studearjen. Opfallende skaaimerken fan Utopia binne fierder:
• Der is frijheid fan godstsjinst.
• Eutanasy is tastien foar deasike minsken dy’t har lijen net mear ferneare kinne.

In moai foarbyld fan ‘e omkearing fan wearden yn Utopia is dat kriminelen mei gouden keatlings fêstset wurde. Sa leare de bewenners fan Utopia om goud as wat ferachtliks te sjen. En as bûtenlanners har mei goud beynfloedzje wolle, sille se net nei har harkje wolle.
De auteur Thomas More wie in persoanlike freon fan Erasmus. Hy fersette him tsjin ‘e despoat Hindrik VIII, doe’t dy him fan ‘e tsjerke fan Rome ôfkeare woe. Dat soe him yn 1535 it libben kostje. Yn 1935 waard More hillich ferklearre.


Gerelateerde boeken

Utopia / Utopia
9788483460108 | 8483460106 | Lincoln Child

Utopia
9781987476767 | Thomas Morus
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Utopia
9781177701143 | 1177701146 | Sir Thomas More & Thomas More

Utopia
9781987571516 | Saint Thomas More
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Utopia
9788831628341 | Thomas More
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Utopia
9781480096356 | 1480096350 | Jc Riles
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Utopia
9781540703583 | 1540703584 | Sir Thomas More
Bekijk!
Minimaal 1 aanbieding

Utopia
Phantasy
9783742733238 | 3742733230 | Alexandra Luise Dudov

Algemene informatie

Titel:
Utopia
ISBN:
9789071560033
ISBN-10:
9071560031
Auteur:
More T.
Vertaler:
Brouwe P.W.

We gebruiken partnerprogramma's van Bol.com en anderen om te verdienen aan bestellingen.